> Statut

Statut

 STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKOBODACH
 

UCHWAŁA Nr V/27/2015 Rady Gminy Mokobody

z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. , poz 594 ze zm.) Rada Gminy w Mokobodach uchwala co następuje:

§1

Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach w brzmieniu załącznika do uchwały


§2

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Mokobodach Nr XXVIII/172/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach

 §3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokobody.

 §4

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik

do Uchwały Nr V/27/2015

Rady Gminy Mokobody

z dnia 25 marca 2015 r.  


Postanowienia ogólne.

 § 1


Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Mokobody w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej.

 § 2

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.).
Niniejszego Statutu.

 

§ 3

Biblioteka działa na terenie gminy Mokobody, a jej siedzibą są Mokobody.
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mokobody.

 § 4

 Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Niwiskach.
Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad Filią Biblioteczną w Niwiskach.

 § 5

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy Mokobody.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.

 § 6


Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej
sieci bibliotecznej.

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora
pod Nr 1 i posiada osobowość prawną.

 § 7

 Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej

z nazwą Biblioteki do znakowania książek.

 § 8

 
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 
Cele i zadania biblioteki.

 § 9

 
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych

i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.

 § 10

 Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz

oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

4) popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy.

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym

i niepełnosprawnym.

6) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,

organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych

i kulturalnych mieszkańców gminy.

doskonalenie form i metod pracy.

 
Organizacja i zarządzanie Biblioteką.

 § 11

 Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę

na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.


§ 12

Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego

stanowiska i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

 
§ 13

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.


§ 14

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię i inne formy udostępniania
zbiorów bibliotecznych.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.

§ 15

Biblioteka może podejmować również inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb

czytelniczych oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

§ 16

Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie

obowiązujących przepisów prawa.


4.Gospodarka finansowa Biblioteki.

 § 17


Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w instytucji kultury.

 § 18

 
Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetu Gminy.
Źródłem finansowania mogą być także dotacje z budżetu Państwa oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, spadków, zapisów i darowizn od osób od osób fizycznych
i prawnych i innych źródeł.


§ 19

Nadzór finansowy sprawuje Wójt Gminy Mokobody.

 § 20


Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy Biblioteki, ustalony przez dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy.

 
5.Postanowienia końcowe.


§ 21


Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

Opublikowane przez: Barbara Przesmycka | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:19:35 | Data modyfikacji: 2015-10-07 11:23:06.
Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:19:35
Data modyfikacji: 2015-10-07 11:23:06
Opublikowane przez: Barbara Przesmycka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
Burmistrz Miasta i Gminy
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
Kontakt:
Tel: (25) 641-13-15
Fax:
e-mail: mokobody@gminy.pl