> Regulamin

Regulamin

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKOBODACH i Filii Bibliotecznej w Niwiskach 

 

 Zarządzenie Nr 1/2015

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach

z dnia 03 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Bibliotece Publicznej

w Mokobodach i Filii Bibliotecznej w Niwiskach.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz § 13 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach zarządzam co następuje:

 §1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik do

Zarządzenia Dyrektora

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach

Nr 1/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r.

 

 Regulamin Organizacyjny

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach i Filii Bibliotecznej w Niwiskach

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1.

Regulamin organizacyjny określa zakres działaniaGminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach

i Filii Bibliotecznej w Niwiskach, strukturę organizacyjną, zarządzanie Biblioteką, zakres zadań na poszczególnych stanowiskach, ogólne uprawnienia i obowiązki pracowników oraz organizację czasu pracy.

 § 2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach działa na podstawie:

1). Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.);

2). Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.);

3).Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach.

§ 3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1). „Bibliotece” - należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokobodach ,

2) „Filii”- należy rozumieć Filię Biblioteczną w Niwiskach,

3). „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Mokobodach.

4). „Wójt”-należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mokobody

5). „Gmina”- należy przez to rozumieć Gminę Mokobody

Rozdział II

Zakres działania Biblioteki i Filii

§ 4.

1. Do zadań Biblioteki i Filii należy:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowanie materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) tworzenie i udostępnianie katalogów on-line;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjno-bibliograficznej;

5) organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki

i czytelnictwa;

6) wspieranie procesów samokształcenia,

7) udostępnianie Internetu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych wiekiem;

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

9) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy.

Rozdział III

Struktura organizacyjna biblioteki


§ 5.

1. W bibliotece funkcjonują następujące stanowiska pracy:

1). Dyrektor,

2). Bibliotekarz,

3). Księgowy.

§ 6.

Biblioteka prowadzi Filię Biblioteczną w Niwiskach oraz Punkt Biblioteczny w Męczynie.

Rozdział IV

Zarządzanie Biblioteką

§ 7.

 1. Gminną Biblioteką Publiczną w Mokobodach kieruje dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji.

2. Dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Mokobody .

3.Do zakresu działania dyrektora należy prowadzenie spraw merytorycznych, finansowych

i administracyjnych związanych z działalnością Biblioteki w tym:

1) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,

2) zatrudnianie, awansowanie, zwalnianie pracowników Biblioteki

3) przygotowywanie i wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów Biblioteki,

4) sprawozdawczość i kontrola wewnętrzna,

5) przyjmowanie skarg i wniosków,

6) bieżące doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie wszelkiego typu prawa, przepisów

i norm istotnych dla zawodu i funkcji,

7) zapewnienie właściwych warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia p. poż., itp.,

8) czuwanie nad należytym zabezpieczeniem dokumentów kadrowych, finansowo- księgowych oraz ksiąg i pozostałej dokumentacji bibliotecznej,

9) podpisywanie korespondencji wychodzącej na zewnątrz Biblioteki,

10) zapewnienie właściwej organizacji pracy,

11) określenie zasad przepływu informacji i kontaktów ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym,

12) efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,

13) właściwe gospodarowanie mieniem, dbanie o warunki lokalowe i techniczne,

4.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;

5 Dyrektor może tworzyć komórki organizacyjne i inne podporządkowane struktury z zakresu działalności bibliotek i czytelnictwa;

6 Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

Rozdział V

Zakres zadań na poszczególnych stanowiskach


§ 8.

1. Księgowy odpowiada za sprawy związane z prowadzeniem działalności finansowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) a w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) sprawowania nadzoru nad inwentaryzacją aktywów Biblioteki i jej Filii;

6) uzgadniania wartości księgozbiorów z ewidencją analityczną prowadzoną w księgach inwentarzowych przez pracowników merytorycznych;

7) opracowywania rocznych planów finansowych przychodów i kosztów;

8) sporządzania wymaganych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej;

9) sporządzania sprawozdań statystycznych z działalności finansowej.

2. Do zadań księgowego należy również:

1) prowadzenie akt osobowych, obsługa wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich,

2) sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;

3) przygotowywanie sprawozdań i statystyk w zakresie spraw osobowych;

4) sporządzanie i przekazywanie dokumentów do Urzędu Skarbowego, w tym:

a) informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) rocznych rozliczeń podatku w imieniu pracownika,

c) składanie rocznych deklaracji na zaliczki miesięczne podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności PIT 4R, PIT 11,

5) sporządzanie i przekazywanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym :

a) deklaracje rozliczeniowe,

b) dokumenty zgłoszeniowe,

c) dokumenty emerytalno-rentowe,

d) dokumenty zasiłkowe,

e) wymagane zaświadczenia,

f) inne - na wniosek ZUS, a także załatwianie pracowniczych spraw emerytalnych, rentowych oraz innych spraw pracowniczych wymagających współpracy z ZUS, lub organem umocowanym do działania w takim zakresie,

g) obsługa programu Płatnik

6) współpraca z Komisją Socjalną w zakresie gospodarowania ZFŚS.

§ 9.

 
1.Bibliotekarz - do jego zadań należy:

1)W zakresie gromadzenia zbiorów:

a) realizacja całokształtu prac związanych z gromadzeniem zbiorów;

b) ustalanie kryteriów doboru księgozbioru ;

c) zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelniczych do zakupu książek, śledzenie ofert wydawniczych;

d) analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów ;

e) współpraca z księgarniami i wydawnictwami;

f) dokonywanie bieżącej konserwacji i napraw książek;

2).W zakresie opracowania zbiorów:

a) opracowywanie zbiorów w zakresie inwentaryzowania, pieczętowania, znakowania i zaopatrywania w karty;

b) sporządzanie specyfikacji, kompletowanie i przechowywanie protokołów nabytków;

c) klasyfikacja nabytków oraz wprowadzanie do komputerowej bazy danych i ksiąg inwentarzowych księgozbiorów;

d) dokonywanie selekcji zbiorów i ich aktualizacja, wprowadzanie ubytków do rejestru ubytków i komputerowej bazy danych;

e) kontrola nad prowadzonymi rejestrami wpływów i ubytków;

f) przestrzeganie porządku i układu na półkach;

g) dokonywanie bieżącej konserwacji i napraw książek;

h) uzgadnianie z księgowością wartości księgozbioru;

i) prowadzenie wymaganej ewidencji do sprawozdań oraz sporządzanie sprawozdawczości i statystyki.

3) W zakresie udostępniania, upowszechniania i wypożyczania zbiorów:

a) rejestracja czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek;

c) udzielanie pomocy czytelnikom w doborze literatury;

d) prenumerata prasy, porządkowanie i udostępnianie czasopism ;

e) wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek;

f) troska o czytelnictwo osób starszych i niepełnosprawnych;

g) organizowanie i prowadzenie promocji książki i czytelnictwa w środowisku;

h) organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych itp.);

i) współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, organizacjami społecznymi.

 Rozdział VI

 Ogólne uprawnienia i obowiązki pracowników

 § 10.


1. Pracownik wykonuje swoje obowiązki w oparciu o imienny zakres czynności, który znajduje się w teczce osobowej.

2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń Dyrektora oraz przepisów prawa regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje.

3. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania dyscypliny pracy, warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i p. poż. oraz regulaminu organizacyjnego.

4. Pracownik obowiązany jest do utrzymania porządku w lokalu i na stanowisku pracy oraz dbania o jego estetykę.


§ 11.

 
1. Pracownik uprawniony jest do składania skarg i wniosków do Dyrektora we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkiem pracy.


§ 12.


1. Do wykonania określonych czynności poza siedzibą Biblioteki pracownik jest delegowany na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego.

2. Cel i polecenie wyjazdu określa i podpisuje Dyrektor.

3. Cel i polecenie wyjazdu służbowego poza teren Gminy dla Dyrektora określa i podpisuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział VII

Organizacja czasu pracy


§ 13.

 W bibliotece obowiązuje podstawowy system czasu pracy. Osoby zatrudnione świadczą pracę od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie.

 
§ 14.


Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach jest czynna od poniedziałku do piątku, natomiast Filia Biblioteczna w Niwiskach we wtorki i w czwartki. Godziny otwarcia umieszczone są na tablicach oraz na stronie Internetowej Biblioteki.

 Rozdział VIII


Postanowienia końcowe.

 Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Biblioteki stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

§ 15.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego i Statutu opracowywane są indywidualne zakresy czynności dla poszczególnych pracowników.

 § 16.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mokobody, dnia 03.06.2015 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Przesmycka | Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:12:50 | Data modyfikacji: 2015-10-09 09:23:12.
Data wprowadzenia: 2012-07-20 11:12:50
Data modyfikacji: 2015-10-09 09:23:12
Opublikowane przez: Barbara Przesmycka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
Burmistrz Miasta i Gminy
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
Kontakt:
Tel: (25) 641-13-15
Fax:
e-mail: mokobody@gminy.pl